Prikkelpracht

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk

Prikkelpracht is opgericht door Marianne Versaevel en gevestigd te Nieuwegein. Prikkelpracht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 66357330

 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Prikkelpracht en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken
 2. Begrippen
  Cliënt: degene gecoacht of begeleid wordt
  Opdrachtgever: meerderjarige cliënt of de ouder(s)/voogd(en) van een minderjarige cliënt
 3. Verhindering
  Afzeggingen dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Afspraken van maandag dienen op vrijdag voor 18:00 uur te worden afgezegd. Afzeggingen kunnen per telefoon, whatsapp, sms, voicemail of mailbericht. Het tijdstip dat het bericht is verstuurd/ingesproken is leidend.Mocht er binnen 24 uur worden afgezegd, dan zullen de kosten voor de sessie in rekening worden gebracht. Alleen in geval van calamiteiten zullen er geen kosten in rekening worden gebracht als binnen 24 uur de afspraak wordt afgezegd. Calamiteiten zijn bijvoorbeeld ziekte of opname in het ziekenhuis.

  Als Prikkelpracht naar het adres komt waar de sessie gaat plaatsvinden en cliënt en/of opdrachtgever komt niet opdagen zonder dat de afspraak is afgezegd, dan zullen de kosten van de sessie, de reiskosten alsmede de eventuele reistijd in rekening worden gebracht.

 4. Berekening reiskosten
  Voor de berekening van de kilometers voor begeleiding buiten Nieuwegein wordt uitgegaan van het vestigingsadres van Prikkelpracht tot het adres waar de begeleiding plaatsvindt. Het aantal kilometers wordt berekend op basis van de ANWB site.
 5. Contact met school
  Contacten met school in het kader van de praktische kant van de begeleiding (een plaats op school waar de begeleiding plaatsvindt, tijdstip van de begeleiding) vallen onder het tarief van de begeleiding, tenzij er om wat voor reden dan ook heel intensief contact nodig is met school. In dat geval zullen de kosten doorberekend worden op basis van het uurtarief dat geldt voor een uur begeleiding. Deze kosten zullen pas worden doorberekend nadat Prikkelpracht contact heeft gehad met opdrachtgever. Inhoudelijk contact over de begeleiding zal alleen plaatsvinden na akkoord van cliënt én opdrachtgever.
  Op verzoek van de cliënt of opdrachtgever kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school of huisarts) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Prikkelpracht opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd en doorberekend aan de opdrachtgever.
 6. Aansprakelijkheid
  Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Prikkelpracht u aan om eerst contact op te nemen met uw huisarts. Het advies van Prikkelpracht is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is. Prikkelpracht is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel mogelijk voort vloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Prikkelpracht, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Prikkelpracht.
 7. Begeleiding en akkoord van ouders/voogd
  Prikkelpracht is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/voogden akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat er mee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Prikkelpracht kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
 8. Vertrouwelijkheid
  Prikkelpracht is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coachingssessie. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.
 9. Betalingsvoorwaarden
  Er wordt achteraf gefactureerd. Dit kan maandelijks of na elke afspraak. De opdrachtgever verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Prikkelpracht.Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Prikkelpracht een betalingsherinnering. Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan zijn/haar verplichtingen voldoet, dan is Prikkelpracht gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van € 5,00 per factuur, in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Prikkelpracht, is Prikkelpracht genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden.
  De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.
  Bij een betalingsachterstand is Prikkelpracht gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat opdrachtgever aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 10. Toepasselijk recht en geschillen
  Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg.
 11. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
  Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.prikkelpracht.nl
  Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.

Laatst herziene versie juli 2020